lunes, 15 de abril de 2013

Conclusións da reunión de tráfico


                  REUNIÓN CON SOCIOS, VECIÑOS E COMERCIANTES
                                TEMA : Circulación no Casco Histórico

Con motivo das tomas de contacto que se produciron entre o Concello, veciños e comerciantes, para tratar o tema da circulación e aparcamento no Casco Histórico, procedemos a unha reunión da Asociación de Amigos do Casco Histórico con socios, veciños e comerciantes para consensuar e fixar unha serie de puntos, e trasladalos na reuniónque será fixada nos vindeiros días ó Concello sendo aprobados na asamblea de hoxe.

Establécense catro puntos básicos nesta reunión, onde de acordan unha serie de subapartados dentro de cada un dos puntos básicos que se tratan:

1.      Tráfico rodado no Casco Histórico:
1.1  Trátase e coméntase e necesidade de apertura ó tráfico durante un horario que sexa establecido.
1.2  Proponse limitar a velocidade no Casco Histórico e limitar o aparcamento en zonas concretas.

2.      Aparcamento de residentes no Casco Histórico:
2.1 Proponse crear zonas de aparcamento concretas para residentes, en lugares onde non se obstaculice a peatons e residentes e ,ó mesmo tempo, permita o acceso dalgún vehículo que tivese que pasar por ditas zonas.
2.2 Proponse establecer unha cor para residentes, de forma que quede perfectamente marcado e delimitado. De igual forma, coméntase a posibilidade de conceder algún tipo de identificación para coches de residentes.
3.3 Proponse establecer un horario nocturno de aparcamento para residentes.
  

    3.  Aparcamento para clientes do comercio do Casco Histórico:
3.1 Proponse crear zonas de “parada expres”, delimitando e marcando ditas         zonas (cunha cor distinta á dos residentes) e ó mesmo tempo, ideando un posible sistema de control de ditas zonas que consistiría no seguinte:
- Fixar nalgún lugar da Porta da Vila unha maquiniña expendedora de “tickets-tempo” , que limite o tempo de parada coa obrigatoriedade de deixar á vista dito ticket no coche e que o tempo establecido sexa un tempo acordado e igual para todos.
3.2 Proponse realizar señalización de aparcamentos gratuitos alternativos de forma inequívoca e fiable ( incluso tempo en minutos, por exeplo: zona de a Ribeira: 5 min., O Carregal: 8 min…etc..)
3.3 Proponse que se produzca flexibilidade no horario de carga e descarga no Casco Histórico.

     4.  Liñas vermellas:
4.1 Proponse manter libre de aparcamento determinadas prazas do Casco Histórico, en honra e a favor do noso Casco Histórico, como por exemplo  a praza de Fernán Pérez de Andrade e a Praza da Constitución.
4.2 Intentar regular a peatonalización durante as fins de semana, para un disfrute dos paseos, visitas, etc.. no noso Casco Histórico, e por tanto, do disfrute do noso patrimonio histórico-artístico.

Conclúese con dous puntos, que non deixan de ser menos importantes:
A.     Servizos eclesiásticos:
A1. Enterros-Funerais:
Limitar o aparcamento de vehículos nas prazas ó coche fúnebre e á familia     máis próxima ó difunto (supoñamos un número aproximado de seis ou oito coches aproximadamente).  Consensúase ser totalmente comprensible e flexible cun asunto de total respeto a unha circunstancia de falecemento.
A2. Vodas, bautizos, etc..:
Limitar considerablemente o acceso de vehículos. Neste tipo de ceremonias, non se considera necesario o acceso de vehículos, salvo posibles excepcións de persoas con deficiencias ou limitacións de mobilidade.

 

Acórdase pedir e esixir RESPONSABILIDADE e boas formas á Policía Local nas súas actuacións, e que non realicen, nas súas actividades, excesos de poder pola posición que ocupan.

Sexa vostede o primeiro en comentar

Publicar un comentario